Forskning och Medicin

Läkare saknar stöd för att forska

Tidsbrist och krånglig byråkrati. Det är några av de faktorer som läkare i Skåne upplever som de främsta hindren för att kunna bedriva forskning. Det framgår av en enkätundersökning, där kliniska forskare i regionen tillfrågats om sina förutsättningar för att forska.
- Många vill forska, men upplever att de saknar stöd, tid och pengar, säger docent Henrik Jönsson vid medicinska fakulteten i Lund som tillsammans med några kolleger, genomfört enkäten inom ramen för ett ledarskapsprogram.

- Idéer råder det ingen brist på, förklarar han. Men många känner sig utlämnade i ansökningsprocessen och tycker att det är krångligt att ansöka om medel, framför allt EU-anslag.

"När alla tillstånd och ansökningar har färdigställts och alla andra resurser skapats, har liksom luften redan gått ur projekten". Så beskriver en av forskarna sin situation.

För lite hjälp


Av de drygt 200 enkätsvar som finns med i analysen, uppger mer än var tredje att de inte får någon som helst hjälp från fakulteten när det gäller att söka forskningsanslag och drygt en fjärdedel svarar att de får för lite hjälp. Över hälften, 57 procent, av samtliga tillfrågade anser det mycket angeläget att förbättra denna funktion inom den medicinska fakulteten. Svaren är likartade när det gäller det administrativa stödet, t ex rörande ITfrågor och ekonomi.

På frågan vad forskarna ser som de främsta hindren för att kunna bedriva mer forskning, svarar de i första hand byråkratin,i andra hand finansieringen. Båda dessa svar är i många fall kopplade till tidsaspekten. Det framgår av de kommentarer som forskarna lämnat i enkäten.

"Det viktigaste skälet till att jag inte har tillräckligt med anslag är att jag inte hinner söka. Det är för krångligt, det tar nästan en arbetsvecka att fylla i vissa ansökningar."

Tar all tid


Andra synpunkter som framkommer är att vardagskliniken tar all tid och energi, att man har för få anställda för att kunna friställa läkare för forskning och att man behöver få bättre stöd med finansiering av heltidsdoktorander. Årslånga vikariat är ett hinder för att ta sig an nya doktorander, menar en av dem som svarat på enkäten.

"Klyftan mellan akademi och klinik måste motarbetas. Forskningstid måste tydliggöras, ersättare finnas för klinikuppdrag så att man får vara i fred."

En annan läkare skriver: "Tyvärr är det så svårt att få anslag till patientnära klinisk forskning att det är nästan inte mödan värt att lägga ner tid på att skriva ansökningar. Den finansiering jag lyckats få har industrin bidragit med och det är principiellt inte bra."

Det Henrik Jönsson finner som mest förvånande i enkäten är att hela 43 procent anser att det inte har något meritvärde att forska. Vad detta beror på och vad man ska göra för att förbättra villkoren för forskarna kommer nu att diskuteras regionalt, sedan resultatet av enkäten förts ut till olika samverkansgrupper inom region Skåne.

Författare: Helena Bornholm

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2006-12-19
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.