Forskning och Medicin

Nätverk ska överbygga gap

Nu börjar EU-nätverket Eatris att ta form. Det är ett projekt som ska knyta ihop medicinsk grundforskning med klinisk forskning vid de europeiska universiteten.
— Ett färdigt förslag ska vara klart inom två år, säger Anita Aperia, professor vid Karolinska Institutet och huvudansvarig för den svenska delen i projektet.
Anita Aperia är huvudansvarig för den
svenska delen av Eatris.
Eatris, som står för European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine, är en infrastruktursatsning inom EU:s sjunde ramprogram. Syftet med projektet är att binda ihop den medicinska grundforskningen med den kliniska vid olika europeiska universitet. Detta ska ske genom att skapa modeller för överföring, "translation", av ny grundforskning till kliniska applikationer inom olika medicinska områden.

Det finns nu tio olika medicinska centra i Europa som påbörjat sitt arbete med detta, var och ett med sitt eget ansvars-område.

Ska skapa modell


Inom projektet har Karolinska Institutet fått uppgiften att skapa en modell — ett arbetssätt — för att beskriva en translationell forskarutbildning som ska kunna fungera över hela Europa. Modellen bygger på forskningen kring metabola sjukdomar, bl a diabetes.

Tillsammans med professor Bo Angelin, en internationellt väletablerad forskare inom området metabola sjukdomar och verksam vid Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, ansvarar Anita Aperia för arbetet.

— Det finns idag ett stort gap mellan den basala forskningen och den kliniska, säger Anita Aperia. I de nordiska länderna har samarbetet fungerat ganska bra och i USA finns ett sådant fungerande system vid flertalet av de stora välkända universiteten, såsom Harvard och John Hopkins, men i övriga Europa har man inte den traditionen.

— Gapet hindrar utvecklingen inom medicinen, inte minst vad gäller möjligheterna att ta fram nya läkemedel. Det finns fantastiska upptäckter inom basal medicin, men det handlar om att också kunna få ut kunskaperna till kliniken.

Gemensam utbildning


Idag har den svenska arbetsgruppen gått igenom doktorandutbildningarna i alla de europeiska länderna och frågat sig hur man ska kunna harmonisera dessa. Man planerar att sätta igång gemensamma forskarskolor för doktorander, där handledarna ska vara både kliniker och grundforskare.

Tanken är att utarbeta en forskarutbildning som fungerar i hela Europa. Ett färdigt förslag ska kunna presenteras redan till slutet av året och till nästa sommar hoppas Anita Aperia att man ska kunna genomföra några pilotförsök.

— Det skulle vara en fantastisk möjlighet om vi har doktorander från alla europeiska länder som genomgår samma gemensamma kurser. För första gången skulle vi kunna synkronisera en doktorandutbildning som avser att förena basal och klinisk forskning.

— Vi vill utarbeta ett arbetssätt där vi kan förändra attityder och skapa en fruktbar inställning, såväl bland politiker som bland unga läkare och forskare.

Utbildningsmodellen ska också gälla annan personal inom sjukvården som t.ex. sjuksköterskor och tekniker.

Karolinska Institutets uppgift är också att identifiera andra intressenter och potentiella centra för translationell forskning, att finna former för hur universitet inom hela Europa kan involveras i projektet och att utveckla samarbets-former med läkemedelsindustrin.

Författare: Birgit Andersson
Fotograf: Ulf Sirborn

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2008-09-30
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.