Forskning och Medicin

Umeå spränger forskningsgränser

Umeå universitet satsar 75 miljoner kronor på att spränga gränserna mellan preklinisk och klinisk forskning.
    Läkare och tandläkare uppmanas söka medel till grundforskning, medan prekliniker lockas att starta patientnära projekt.
    Och läkarstudenter ska lära sig att det är kul att forska.
Maria Fällman
Den medicinska forskningen vid Umeå universitet är inte särskilt omfattande jämfört med landets övriga lärosäten. En utvärdering från Vetenskapsrådet visar dock att Umeå har goda förutsättningar för att skapa translationella forskningsmiljöer, som överför kunskap från grundforskning till kliniska frågeställningar. Redan nu finns exempel på väl fungerande samarbeten över institutionsgränserna.

Nu tar Umeå universitet ytterligare ett steg för att öka kontakterna mellan preklinisk och patientnära forskning. Fyra nya typer av tjänster ska hjälpa till att riva barriärerna.

Prekliniker till sjukhuset
Ett 40-tal yngre forskare antog utmaningen när Umeå universitet i höstas gjorde en internationell utlysning av tre gruppledartjänster på fem år inom experimentell medicinsk forskning i en klinisk miljö. Var och en som anställs får stöd till två doktorander samt ett startbidrag på en halv miljon kronor för att bygga upp självständiga grupper i translationell forskning.

— De anställs som forskare och handledare på en klinisk enhet vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där vi hoppas  att de ska vara inspirerande och bidra till en mer aktiv seminariekultur, säger Maria Fällman.

Kliniker lockas till grundforskning
Med forskningsmedel motsvarande 30 till 50 procent av en heltidstjänst under två år ska kliniskt verksamma läkare och tandläkare uppmuntras att gå i motsatt riktning och forska i en preklinisk miljö. Dit räknas institutionerna integrativ medicinsk biologi, medicinsk kemi och biofysik samt molekylärbiologi. Dessutom enheterna immunologi, medicinsk genetik och fysiologisk kemi samt Umeå center för molekylär medicin, UCMM.

Medlen kan sedan i höstas sökas varje år fram till 2014 av alla kategorier av AT- och ST-läkare, lektorer och specialister i Norra sjukvårdsregionen samt kliniska forskare vid Hälsouniversitetet i Linköping, som har ett samarbete med Umeå universitet.

— Vi vill inspirera yngre läkare och tandläkare att söka sig till medicinsk grundforskning. Det bästa är om vi får sökanden med projekt som ligger nära deras kliniska verklighet, säger Maria Fällman.
 
Återvändarstöd till postdoktorer
För att uppmuntra nydisputerade läkare och tandläkare att satsa på en internationell karriär erbjuds återvändarstöd med fyraårsanställningar som klinisk assistent på halvtid med ett startbidrag på en halv miljon kronor. Nydisputerade vid andra lärosäten kan också söka.

— Vi har märkt att allt färre kliniska forskare åker ut som postdoktorer. De är rädda för att lämna karriären efter AT- och ST-tjänstgöring. Vi vill visa att det är en fördel att ha varit ute i världen. Forskare mår alltid bra av ett inflöde av något nytt, säger Maria Fällman.

Längre fram är det möjligt att stödet kan omfatta fler yrkeskategorier inom medicinområdet. Totalt fem sk repatrieringstjänster kommer att utlysas fram till år 2013.

Lockar studenter att forska
Den fjärde insatsen går ut på att hitta forskaraspiranter redan under grund-utbildningen. Tio studenter som har läst minst en termin på läkar- eller tandläkarprogrammet kommer att antas varje år.

Förr var det många som gick en preklinisk forskarutbildning parallellt med läkarstudierna för att senare gå över till klinisk forskning. Men det blir allt ovanligare. Andelen forskande läkare och tandläkare minskar stadigt, framförallt inom prekliniska discipliner.

— Vi har många medicinstudenter som vill bli forskare. Men inte under grundutbildningen. Med den här satsningen vill vi höja statusen på forskningen och väcka intresset tidigare, säger Maria Fällman.

Alla aspiranter får välja handledare och projekt och delta i forskargruppens möten och seminarier under terminerna. På sommarlovet kan de forska på heltid.
Forskarutbildningskurser och litteraturkurser ingår också i planerna. Men ännu viktigare är de lättsamma inslagen.

— Vi kommer att åka på konferenser, ordna middagar med teman eller titta på Hollywoodfilmer om forskning och diskutera innehållet.  Det ska inte bara vara plugg, det ska också vara kul, säger Maria Fällman.

Studenterna avlägger en forskar-aspirantexamen senast i samband med att de avslutar grundutbildningen. Om de är intresserade kan de söka vidare till en doktorandtjänst.

75 miljoner på fem år
Medicinska fakulteten har beslutat satsa totalt 31,3 miljoner kronor under en femårsperiod på de nya tjänsterna. Umeå universitet bidrar med nästan lika mycket. Landstingets stöd ligger på omkring 13 miljoner kronor, varav mer än hälften är s k ALF-medel.

Målsättningen är att stimulera ett tätare utbyte mellan yngre prekliniker och kliniker för att säkra återväxten av konkurrenskraftiga forskningsmiljöer. Avsikten är också att skapa nya karriärvägar.

Satsningen är resultatet av omfattande grupparbeten, där etablerade forskare har träffat yngre kolleger för att kläcka idéer.

Kulturförändrare
Professor Birgitta Evengård är särskilt nöjd med modellen att flytta prekliniker till en klinisk miljö och tvärtom.

— Det är ett sätt att bygga förändringar. I vanliga fall råder skarpa gränser mellan preklinisk och klinisk miljö. Alla bevakar sina resurser. Det tar mycket energi, kommenterar Birgitta Evengård.

Just därför hoppas hon att alla som rekryteras inser vidden av sitt uppdrag.

— De ska inte i första hand ägna sig åt sin personliga forskning. De ska vara kulturförändrare.

För Birgitta Evengård är det en självklarhet att bevaka jämställdheten i rekryteringsprocessen. Till att börja med är hon kritisk mot annonsernas formuleringar om starka forskningsmiljöer.

— Det är inte särskilt lockande för mig och kanske inte heller andra kvinnor. Goda miljöer tycker jag däremot att man ska satsa mycket pengar på, säger Birgitta Evengård.

Författare: Carin Nannberg-Zackari
Fotograf: Samuel Bengtson

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2011-06-09
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.