Forskning och Medicin

Strategiska satsningar

Nu börjar arbetet med att bedöma lärosätenas ansökningar om medel till strategiska forskningsområden. Den 15 juni ska Vetenskapsrådet och de andra ansvariga myndigheterna lämna sina rekommendationer till regeringen.
Öka stödet till 24 strategiska forskningsområden inom medicin, teknik och klimat under perioden 2009—2012. Det föreslog regeringen i forsknings- och innovationspropositionen. Förslaget innebär en resursökning på 1,8 miljarder kronor till landets lärosäten. Drygt 1,3 miljarder av dessa medel utgör en permanent ökning av basanslagen för de lärosäten som får del av satsningarna.

För 20 av de strategiska områdena är det Vetenskapsrådet, Fas, Formas, Energimyndigheten och Vinnova som gemensamt utlyser, granskar och föreslår hur medlen ska fördelas till Sveriges lärosäten.

Ansökningarna bedöms med hjälp av expertpaneler som främst består av utländska bedömare.

Ansökningarna bedöms utifrån två kategorier av kriterier:

• Forskningen ska uppnå högsta kvalitet
vid en internationell jämförelse.
• Forskningen ska vara av strategisk
betydelse för samhället och näringslivet.

Ett grundkriterium vid bedömningen är den vetenskapliga excellensen.

De ansvariga myndigheterna lämnar sina rekommendationer till regeringen den 15 juni 2009. Det är sedan regeringen som fattar beslut om anslag och ansvarar för finansieringen direkt till lärosätena.

Av de 20 strategiska områdena har följande medicinsk anknytning: molekylär
biovetenskap, stamceller och regenerativ medicin, diabetes, neurovetenskap inklusive hjärnans och nervsystemets sjukdomar, epidemiologi, cancer och vårdforskning.

Medlen för de fyra resterande forskningsområdena har tilldelats respektive finansiär och kommer att utlysas senare under 2009. Det gäller bl a området psykiatri.

De nya medlen inom psykiatri utlyses bl a i form av projektbidrag och kan sökas i Vetenskapsrådets stora utlysning. Men det blir även utlysningar av anställningar och forskarskolor.

Även inom det strategiska området vårdforskning kommer en del av de nya medlen att kunna sökas i Vetenskapsrådets stora ansökning i form av ökade projektmedel. I denna utlysning söks medel inom dessa områden för såväl innevarande som kommande budgetår.

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2009-03-27
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.