Forskning och Medicin

Indikator ska fördela resurser

En bibliometriindikator ska fördela en del av de fasta forskningsresurserna
till universitet och högskolor 2010. Regeringen har gett Vetenskapsrådet
i uppdrag att ta fram underlag till, kvalitetssäkra och utveckla en modell för detta.
Modellen ska användas för att fördela nya basresurser samt för att omfördela fem procent av befintliga basresurser. För att tidtabellen ska hålla har Vetenskapsrådet redan inlett arbetet.

— Vi analyserar och testkör den indikator som föreslogs i Dan Brändströms utredning och som ligger till grund för förslaget i forskningspropositionen, säger Staffan Karlsson, chef för enheten för statistik och analys, som betonar vikten av att förankra arbetet.

Vetenskapsrådets roll blir dels att ta fram nödvändigt underlag till indikatorn för publiceringar och citeringar ur Vetenskapsrådets databas (som innehåller data från Web of Science), dels att kvalitetssäkra och utveckla de beräkningsunderlag systemet bygger på.

— Framförallt måste vi titta på hur den föreslagna modellen faller ut i ämnesområden där publiceringsfrekvensen i Web of Science är lägre, berättar Staffan Karlsson.

Analysen av publiceringsfrekvensen inom olika ämnesfält kompletteras med en analys av hur bibliometriska fördelningsmodeller som används i några andra länder fungerar. Utöver den interna projektgruppen, som leds av Staffan Karlsson, finns en referensgrupp med fem universitetsföreträdare utsedda av SUHF, en representant för Vinnova, en för Högskoleverket samt tre representanter för Vetenskapsrådet.

Förankringen är en mycket viktig del i processen menar Staffan Karlsson.

— Vår ambition är att efter grundliga diskussioner med berörda parter ta fram en fördelningsmodell som är begriplig och tydlig. Det ska vara lätt att förstå vad som premieras.

Vetenskapsrådets förslag lämnas till regeringen senare i vår.

Kommentera:

Kontakta redaktören
Senast uppdaterad: 2009-03-27
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.