Forskning och Medicin

Utsatt läge för odontologisk forskning

Färre vetenskapliga publiceringar, pressad ekonomi, hög medelålder och svårigheter att rekrytera yngre forskare. Läget för odontologisk forskning i Sverige är fortfarande allvarligt. För att förbättra situationen krävs omfattande åtgärder. Det framgår av en rapport från ämnesrådet för medicin.
Hur ser nuläget ut för odontologisk forskning i Sverige och vilka behov finns det av framtida insatser? Det granskas i rapporten Allvarligt läge - en rapport om svensk odontologisk forskning.

Fram till i mitten av 1980-talet såg det mycket ljust ut för den odontologiska forskningen i Sverige. Den var av internationellt hög kvalitet och ledde också till bättre tandhälsa och framsteg i den kliniska verksamheten. Sedan dess har dock forskningen stagnerat och under slutet av 1990-talet var situationen kritisk.

- En viktig anledning var den kraftiga neddragningen av antalet grundutbildningsplatser för tandläkare. Det ledde i sin tur till sämre ekonomi och personalnedskärningar som i första hand drabbade yngre forskare, säger rapportens författare Per Janson.

I en rapport från 1999 konstaterade en internationell expertgrupp att det fanns flera skäl till oro inför den framtida utvecklingen av svensk odontologisk forskning. Rapporten resulterade bl a i att Vetenskapsrådet gjorde flera riktade satsningar på odontologisk forskning. De har inneburit fler tjänster och att ett nationellt forskarnätverk inrättats.

Problemen finns kvar
Insatserna har haft en positiv effekt men problemen inom odontologisk forskning finns kvar.

Det framgår bl a av två bibliometriska studier som utgör en del av utredningen. Den ena visar att antalet vetenskapliga artiklar av svenska forskare i odontologiska tidskrifter minskat med drygt en fjärdedel från 1995 till 2004.

- Det är mycket alarmerande eftersom det totala antalet publikationer i odontologiska tidskrifter ökat med nästan 30 procent under samma period. Det innebär att andelen publikationer i odontologiska tidskrifter författade av svenska forskare nästan halverats (från 6,6 procent till 3,7 procent).

En förklaring till den snabba nedgången skulle kunna vara att svenska odontologiska forskare börjat publicera sig i andra vetenskapliga tidskrifter än de odontologiska. Så förefaller dock inte vara fallet. Det visar en studie av odontologiska forskares publiceringar i alla typer av tidskrifter. Även i den här analysen har den vetenskapliga produktionen minskat under perioden.

- Farhågorna om framtiden för svensk odontologisk forskning är fortfarande mycket aktuella, menar Per Janson.

Flera åtgärder behövs
För att bryta den negativa trenden krävs förbättringar inom tre områden, enligt rapporten.

Det är internt strategiskt arbete, nationellt och internationellt samarbete samt finansiering av forskning.

- En viktig åtgärd är att utnyttja olika metoder och teoretiska perspektiv i den odontologiska forskningen. Forskargruppernas storlek och sammansättning behöver också ses över.

Andra åtgärder som föreslås är ett större internationellt utbyte och ett utökat samarbete med forskare inom andra forskningsfält. De forskare som intervjuats i rapporten efterlyser också mer pengar till tjänster. Det gäller såväl tjänster på forskarutbildningsnivå som postdoktor- och forskarassistenttjänster.

Men rapporten pekar också på odontologins framtidsmöjligheter.

- De stora framstegen inom cell- och molekylärbiologin skapar nya möjligheter att utveckla behandlingar av orala sjukdomar. Det finns också tecken på ett ökat intresse i samhället för orala sjukdomar. Socialstyrelsen och Högskoleverket har uppmärksammat att det på sikt kommer att bli brist på tandläkare, säger Per Janson.

Rapporten kan beställas ifrån www.vr.se

Kommentera:

Kontakta redaktören


Senast uppdaterad: 2007-03-27
Vetenskapsrådets webbplats

Forskning & Medicin är en tidning från Vetenskapsrådetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, ämnesrådet för medicin och hälsa i samarbete med de medicinska fakulteterna.